නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ස්කන්ධ දුක්ඛයේ ස්වභාවය

ස්කන්ධ දුක්ඛයේ ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා