නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය උපාදානස්කන්ධය දුරු කිරීම

උපාදානස්කන්ධය දුරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා