පටිච්චසමුප්පාදයභව සසරෙහි භයානකත්වය තේරුම් ගැනීම

සසරෙහි භයානකත්වය තේරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close