පටිච්චසමුප්පාදයභව රූපාවචර භාවයෙහි අදීනව දැකීම

රූපාවචර භාවයෙහි අදීනව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close