පටිච්චසමුප්පාදයභව අරූපාවචර භාවයෙහි අදීනව දැකීම

අරූපාවචර භාවයෙහි අදීනව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close