නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය පංචේන්ද්‍රිය අරමුණු මනසින් වින්දනය වන බව

පංචේන්ද්‍රිය අරමුණු මනසින් වින්දනය වන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close