නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය භෞතික අභෞතික අරමුණු කළහැකි බව

භෞතික අභෞතික අරමුණු කළහැකි බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close