පටිච්චසමුප්පාදයජාති ජරා මරණ වලට හේතුව

ජරා මරණ වලට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා