නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ඉන්ද්‍රිය පස සමග මනෝ දහම් යෙදෙන අයුරු

ඉන්ද්‍රිය පස සමග මනෝ දහම් යෙදෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close