අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත චිත්තෝද කටයුතු

චිත්තෝද කටයුතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close