අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත චෛතසික කටයුතු

චෛතසික කටයුතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close