සතියෙන් පරමාර්ථ සත්‍ය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close