අනුපූර්ව ශික්ෂාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close