නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය පංච ඉන්ද්‍රියන්ගේ වටිනා කමක් පෙනීම

පංච ඉන්ද්‍රියන්ගේ වටිනා කමක් පෙනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close