නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ආශ්වාදය හා ආදීනවය

ආශ්වාදය හා ආදීනවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා