නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ප්‍රඥාව වැඩෙන අයුරු

ප්‍රඥාව වැඩෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා