නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය දැනගැනීමේ බලාපොරොත්තුව

දැනගැනීමේ බලාපොරොත්තුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා