රූපයන්ගේ අසාර බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා