නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පැවැත්ම හා පැවැත්මට හේතුව

පැවැත්ම හා පැවැත්මට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා