නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධය ගොඩනැගීම

පංච උපාදානස්කන්ධය ගොඩනැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා