නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධය නිරෝධය

පංච උපාදානස්කන්ධය නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා