පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච අවස්ථාව

පටිච්ච අවස්ථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close