පටිච්චසමුප්පාදය ක්ෂණික පටිච්ච සම්මුප්පාදය

ක්ෂණික පටිච්ච සම්මුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close