විශ්ව සම්භවය විවිධාකාර සමාධි තත්වයන්

විවිධාකාර සමාධි තත්වයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා