නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය පාප අරමුණු හා පුන්‍ය අරමුණු වන අකාරය

පාප අරමුණු හා පුන්‍ය අරමුණු වන අකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා