විපරිණාම දුක්ඛතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා