ද්වයතාවයෙන් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා