මානසිකත්වය ගොඩනැගිය යුතු අකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close