නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු චිත්ත නිරෝධය

චිත්ත නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close