නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සන්කිත්ත චිත්ත ස්වභාවය

සන්කිත්ත චිත්ත ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close