නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිරෝධය යයි රැවටීම

නිරෝධය යයි රැවටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close