නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අනුපූර්ව මාර්ගය

අනුපූර්ව මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close