නිවන් මග නිවන

නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close