විශ්ව සම්භවය සදකඬ පහන

සදකඬ පහන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා