අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්ම පලදීම

කර්ම පලදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close