දාන කථාදාන පිළිගැන්වීමේ ක්‍රම විදි

පිළිගැන්වීමේ ක්‍රම විදි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close