නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ඛයට්ටේන අනිච්චා

ඛයට්ටේන අනිච්චා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close