නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ඛයට්ටේන අනිච්චා 95

ඛයට්ටේන අනිච්චා යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close