පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා වේදනා පහළවන අයුරු

වේදනා පහළවන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close