නිවන් මගධර්ම දහම් දේශනා කරන රටාව

දහම් දේශනා කරන රටාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close