භාවනාව විදර්ශනාව 197

විදර්ශනාව යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close