නිවන් මග ත්‍රිවිධානුස්සතිය මැගින් නිවන් දැකීම

ත්‍රිවිධානුස්සතිය මැගින් නිවන් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close