නිවන් මගධර්ම අසූහාරදහස සෑදෙන ක්‍රමය

අසූහාරදහස සෑදෙන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close