පටිච්චසමුප්පාදයභව භවය උපාදානය වන අයුරු

භවය උපාදානය වන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close