භාවනාවවිදර්ශනාව අතහැරීම සහ අතහැරෙන වැඩපිළිවෙල

අතහැරීම සහ අතහැරෙන වැඩපිළිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා