ප්‍රසන්න චිත්තයේ බලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close