පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍ර පැරණි සිරිත් විරිත් විකාශනය

පැරණි සිරිත් විරිත් විකාශනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close