නිවන් මග අත් හැරිය යුතු දේ

අත් හැරිය යුතු දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා