නිවන් මග ඇසුරු කලයුතු දේ

ඇසුරු කලයුතු දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා