නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල හේතු ඵල දහම අනුව කරුණු තේරුම් ගැනීම

හේතු ඵල දහම අනුව කරුණු තේරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close