නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට අවශය දේ

ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට අවශය දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close